fbpx
Kategorier
Arrangement

Karrieremesse

Til næringsdrivande i HAFS regionen.

Invitasjon til KARRIEREMESSA I DALE 2022

Vi er no i gang med planlegging av den neste karrieremessa i Dale. Dette er og har vore eit samarbeid mellom næringskontora i regionen, Dale Vidaregåande Skule og Hafs regionråd heilt sidan 1998, då den første messa gjekk av stabelen.

Den kommande karrieremessa skal vere tysdag 08. februar 2022. 

Den viktigaste grunnen for å delta som næringsdrivande er å vise ungdommen mangfaldet og dei mange moglegheitene for arbeid og framtid som finst i regionen.

Eit samla næringsliv ynskjer å sikre rekruttering, auka kompetanse og nytenking.

Å vise seg fram, arbeide aktivt for å gjere nettopp bedrifta di attraktiv for ungdommen, vil garantert bidra til å styrke interessa og draumane til dei yngre for å vende tilbake ein dag dei har sluttført utdanninga si.

Det er viktig at ungdomen ser kva som rører seg i regionane slik at dei vel på ein målretta måte vidare utdanningslaup.

Vi kjem tilbake litt fram i tid med eit nærmare innhald og eit endeleg program som vil strekkje seg frå ca. kl 10 til 14.30 den dagen.

Med helsing
Arbeidsgruppa for KARRIEREMESSA I DALE 2022